Interactive tree of Martin Kunkler

Agnes Larressy 18811915
Henry Davis
Thomas M. Larressy 18831883
Francis Fitzhenry Larressy 18841907
Ada J. Scheibel
Eliza Ann Larressy 1886
Henry M. Bennett
Thomas W. Larressy 18891966
Ada J. Scheibel
Bridget Larressy 1891
James Walsh
Ruby Larressy 1893
Thomas Gaudron
Michael P. Larressy 18961899
Mary E. Larressy 1899
Walter Carr
Caroline Kunkler 1948
Michael Larressy 18521925
Martin Kunkler
Anna Elizabeth Shaff